ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Έκδοση Πινακίδων (για Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)