ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Έκδοση Πινακίδων με Παρακράτηση Κυριώτητας (για Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)